OFERTA PRACY

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

INSPEKTOR DS. ZIELENI

 

PRACODAWCA:

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

STANOWISKO:

Inspektor ds. zieleni w MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o.

 

Wymagania wobec kandydata:

 

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe:  leśnictwo lub ogrodnictwo lub architektura krajobrazu

 

  1. Wymagania dodatkowe:

- preferowane posiadanie prawa jazdy kat. B,

- biegła obsługa komputera, programów MS Office,

- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,

- odporność na stres,

- dynamika i aktywność działania,

- zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

- gotowość podnoszenia kwalifikacji.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV),

- kwestionariusz osobowy (druk w załączniku)

- klauzula informacyjna (druk w załączniku).

 

  1. Forma zatrudnienia:

- umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące).

 

  1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- planowanie i nadzorowanie realizacji prac porządkowych na terenach zieleni,

- planowanie i nadzorowanie realizacji prac związanych z pielęgnacją terenów zieleni (m.in. pielenia, nawożenia, cięć sanitarnych i formujących oraz ochrony przed szkodnikami i patogenami krzewów, bylin oraz roślin na kwietnikach sezonowych) zgodnie z zakresem realizowanych umów,

- planowanie i nadzorowanie realizacji prac związanych z pielęgnacją koron drzew oraz wycinką drzew,

- planowanie i nadzorowanie realizacji prac związanych zakładaniem terenów zieleni (m.in. sadzenia drzew, krzewów, bylin, obsady kwietników roślinnością jednoroczną) zgodnie z zakresem realizowanych umów,

- wykonywanie zleconych prac zgodnie z dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w realizowanych umowach i wskazaniami przełożonych,

- bezpośredni nadzór w terenie nad pracownikami realizującymi prace wynikające ze zleceń i umów,

- sporządzenie protokołów odbioru prac zawierających: dane określające ich lokalizację i zakres ilościowy, kalkulację  wynagrodzenia, konieczne obmiary powykonawcze wraz z wykazami (np. księga obmiaru robót, mapki/szkice obrazujące lokalizację i zakres ilościowy) oraz powykonawczą dokumentacją fotograficzną,

- wspólny udział ze zleceniodawcą w odbiorach wykonanych prac w terenie,

- realizacja zakupów materiałów na potrzeby zakładu w zakresie powierzonych zleceń zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i wewnętrznymi zarządzeniami Spółki.

 

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o. o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą na wskazany wyżej adres, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. zieleni ”, w terminie do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Kandydaci spełniający wymagania zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba do kontaktu: Kierownik Zakładu Zieleni – Anna Pakos tel. 94 35 332 44 lub 605 626 749 w godz. 10-15

 

1. Kwestionariusz osobowy

2. Klauzula informacyjna

 

loading...