Obsługa Klienta: +48 94 35 33 230

§ 1. 1. Właścicielem cmentarza komunalnego w Kołobrzegu, zwanego dalej cmentarzem jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

2. Cmentarz jest otwarty w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 6 00 do 22 00 , a w okresie od 1 października do 31 marca od świtu do zmierzchu, z wyjątkiem Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. Przebywanie na cmentarzu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

3. W przypadku wystąpienia warunków mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza, administrator cmentarza upoważniony jest do jego zamknięcia.

4. Biuro administracji cmentarza znajduje się na terenie cmentarza i czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 00 do 15 00 , z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 00 do 15 00 . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po porozumieniu z administratorem cmentarza, godziny te mogą ulec zmianie.

6. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać w biurze administracji cmentarza.

§ 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

§ 3. 1. Dysponent grobu bądź miejsca grzebalnego zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego do niego terenu. W przypadku niszy w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą i płyty zamykającej niszę.

2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach i koszach.

3. Ustawianie na cmentarzu ławek lub elementów małej architektury może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem cmentarza na podstawie pisemnej zgody na dokonanie tych czynności.

4. Na teren cmentarza zabronione jest wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

§ 4. 1. Na terenie cmentarza urządza się pochówki w:

1) grobach ziemnych zwykłych, do pochówku w trumnie;

2) grobach ziemnych urnowych;

3) grobach murowanych do pochówku w trumnie;

4) grobach murowanych urnowych;

5) kolumbariach.

2. Pochówek osób zmarłych odbywa się zgodnie z kolejnością miejsc. Kolejność zajmowania wyznaczonych miejsc pochówków i usytuowanie grobów musi być zgodna z planem zagospodarowania cmentarza, z zachowaniem wymiarów i odstępów między grobami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Na cmentarzu obowiązują stawki opłat za groby i miejsca grzebalne określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, które pobierane są przez administratora cmentarza.

4. Wykaz stawek opłat, o których mowa w ust. 3 dostępny jest w biurze administracji cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

5. Na cmentarzu nie ma możliwości udostępniania miejsc grzebalnych za życia. Udostępnianie miejsc grzebalnych odbywa się wyłącznie bezpośrednio pod pochówek. W przypadku występowania wolnego terenu przy grobie, umożliwia się zakup wyłącznie jednego, dodatkowego miejsca.

§ 5. 1. W przypadku nieuiszczenia obowiązującej opłaty przedłużającej uprawnienie do grobu, jest on kwalifikowany do likwidacji i może zostać użyty przez administratora cmentarza do ponownego chowania zwłok.

2. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją o przeznaczeniu grobu do likwidacji, umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej w biurze administracji cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

3. Z czynności związanych z likwidacją grobu administrator cmentarza sporządza protokół.

4. Nagrobki i inne elementy likwidowanych grobów nie odebrane w ciągu 30 dni, są przez administratora cmentarza likwidowane.

§ 6. Miejsce pod grób po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok, przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza. Dysponentowi grobu na jego wniosek zostanie zwrócona procentowa część wniesionej przez niego opłaty, pomniejszonej o należność za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy użytkowania grobu wyłącznie na podstawie przedłożonej faktury.

§ 7. Miejsca grzebalne i nisze w kolumbarium nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego

§ 8. 1. Na teren cmentarza wjazd pojazdów silnikowych możliwy jest tylko po uiszczeniu opłaty w godzinach pracy administracji cmentarza.

2. Wjazd możliwy jest w dniach i godzinach pracy od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 00 do 15 00 . 3. Z opłat, o których mowa w ust. 1 zwolnione są pojazdy:

1) karawany dowożące zwłoki;

2) konduktu pogrzebowego;

3) służb komunalnych;

4) dowożące duchownych na ceremonię pogrzebową;

5) osób niepełnosprawnych ruchowo (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności o symbolu 05-R - upośledzenie narządu ruchu i 10-N - choroby neurologiczne);

6) uprzywilejowane (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Straż Miejska).

4. Poruszający się po cmentarzu pojazdami, zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Pojazdy te muszą być sprawne technicznie i mogą poruszać się wyłącznie po ciągach komunikacyjnych do tego przeznaczonych, z prędkością do 15 km/h. Pojazdy te nie mogą zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz tarasować dróg cmentarnych.

5. Dopuszcza się możliwość zamknięcia cmentarza dla ruchu kołowego w okresie nasilonego ruchu pieszych np. w okresie Wszystkich Świętych oraz w sytuacjach zagrożeń wynikających z warunków pogodowych.

§ 9. 1. Ubezpieczenie grobu i jego elementów architektonicznych od kradzieży i uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne, w tym za szkody powstałe na skutek złamania gałęzi drzew lub powalenia drzewa na miejsce pochówku, należy do dysponenta grobu.

2. Przypadki kradzieży i uszkodzenia nagrobków lub ich elementów, a także kwiatów i zniczy ustawionych na mogiłach bądź nagrobkach należy zgłaszać do odpowiednich organów.

§ 10. 1. Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie i budowlane wykonywane na terenie cmentarza, wymagają wcześniejszego pisemnego zgłoszenia w administracji cmentarza, uzyskania zezwolenia na prowadzenie tych prac i wniesienia opłaty.

2. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji, w godzinach porannych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykopanie grobu dzień wcześniej wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.

3. Dopuszcza się montaż jednej wspólnej płyty nagrobkowej na dwóch bezpośrednio ze sobą sąsiadujących grobach tzw. grobach rodzinnych pod warunkiem dokonania opłat za użytkowanie grobów do jednakowego okresu.

4. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów wyłącznie przez utwardzenie z materiałów typu chodnikowego (płytki, kostki brukowe) na podsypce piaskowej lub wyłożenie materiałem sypkim (żwir, grys, tłuczeń kamienny).

5. Zagospodarowanie otoczenia grobu nie może przekroczyć granicy terenu przynależnego danemu grobowi.

6. Wykonane utwardzenie otoczenia grobu oraz podesty nie mogą wystawać ponad poziom gruntu w otoczeniu grobu.

7. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami lub zakłócający komunikację wewnątrz kwatery, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez administratora cmentarza pod rygorem usunięcia tych elementów. W razie nie usunięcia elementów zagospodarowania terenu wokół grobu, elementy te zostaną usunięte przez administratora cmentarza i wywiezione na składowisko odpadów, bez prawa żądania przez dysponenta grobu ich zwrotu i odszkodowania.

Edytuj
Na skróty
Czym się zajmujemy?
Zieleń
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
Gospodarka odpadami
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Cmentarz Miejski
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Utrzymanie Dróg
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.