Firma Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. realizuje projekt:  Modernizacja instalacji MBP w RIPOK (SPOK) Korzyścienko

 

Cel projektu - zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowiskach. Wykonanie nowej

 

linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych o wielkości powyżej 80 mm pozwoli na automatyzację procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, jak również umożliwi przetwarzanie odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki. Dzięki realizacji celu projektu wzrośnie masa odpadów poddanych innym niż składowanie formom zagospodarowania, co wpłynie znacząco na poprawę środowiska naturalnego, jak również na ochronę zasobów naturalnych.

 

Planowane efekty:  Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów [szt.]1;  Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami [szt.] 1; Masa odpadów poddanych recyklingowi - minimum 1 061 [Mg/rok.]

 

Wartość projektu: 17 863 067,16 zł netto.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 6 788 569,49 zł.