Firma Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. realizuje projekt:  Linia technologiczna zintegrowana z linią MBP – sortownia w RIPOK (SPOK) Korzyścienko.

 

Cel projektu - zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowiskach poprzez automatyzację procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu. Projekt umożliwi przetwarzanie odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i jako odpady zbierane selektywnie. Dzięki realizacji celu projektu wzrośnie masa odpadów poddanych innym niż składowanie formom zagospodarowania, co wpłynie znacząco na poprawę środowiska naturalnego, jak również na ochronę zasobów naturalnych.

 

Planowane efekty:  Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów [szt.]1;  Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami [szt.] 1; Masa odpadów poddanych recyklingowi - minimum 900 [Mg/rok.]

 

Wartość projektu: 12 730 000 zł netto.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 6 800 000,00 zł.